1 Samenvatting financieel beeld 2020 - 2024

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor de jaren 2020 - 2024
(x 1.000). De mutaties ten opzichte van de huidige meerjarenraming 2020 - 2023 zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen:

  1. Stand meerjarenbegroting 2020 - 2024
  2. Mutaties Zomernota 2020 bestaand beleid
  3. Mutaties Zomernota 2020 nieuw beleid en ontwikkelingen
  4. Mutaties Zomernota 2020 coronacrisis

In de volgende hoofdstukken worden alle mutaties nader in beeld gebracht en toegelicht.

Samenvatting financieel beeld

2020

2021

2022

2023

2024

Stand meerjarenbegroting 2020 - 2024

0

124

824

1.390

1.390

Mutaties bestaand beleid

-502

-774

-854

-1.360

-519

Dekking incidentele kosten sociaal domein ten laste van algemene reserve

507

0

0

0

0

Mutaties nieuw beleid en ontwikkelingen

-90

131

296

42

43

Mutaties coronacrisis

-138

0

0

0

0

Dekking incidentele kosten coronacrisis ten laste van algemene reserve

138

0

0

0

0

Saldo Zomernota 2020 - 2024

-85

-519

265

72

914

Saldo Zomernota

Het saldo van de Zomernota en de meerjarenraming na alle mutaties varieert van 85.072 negatief in 2020 tot 913.616 positief in 2024, waarbij een tekort wordt verwacht voor het jaar 2021. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het jaar 2024 nog geen onderdeel uitmaakte van de huidige meerjarenraming. Bij de opstelling van de Begroting 2021 wordt de jaarschijf 2024 opnieuw opgebouwd, hetgeen nog tot aanpassingen kan leiden. Het jaar 2024 kan dan ook als indicatief worden beschouwd.

De saldi van de Zomernota zijn samenvattend als volgt:
2020: 85.072 negatief
2021: 518.952 negatief
2022: 264.589 positief
2023: 467.737 positief
2024: 913.616 positief