3.2.3 Maatregelen

Maatregelen – reeds genomen

Naast de maatregelen die op Rijksniveau zijn genomen, zijn ook lokaal maatregelen genomen om ondernemers, inwoners, instellingen en verenigingen te ondersteunen. Het betreft de volgende maatregelen:

 • Verlagen / Afschaffen marktgelden
  De non-food ondernemers mochten in de periode tot 15 mei niet op de markt staan. Om de inkomstenderving voor deze doelgroep te beperken, is besloten om de marktgelden voor deze periode te verlagen/af te schaffen. We steunden hiermee een aantal kleine ondernemers die het moeilijk hebben in deze periode.
  Financiële gevolgen: marginaal
 • Terugbetalen leges huwelijken
  Terugbetalen van leges voor huwelijken die zijn of worden geannuleerd als gevolg van de overheidsmaatregelen.
  Financiële gevolgen: nihil
 • Terugbetalen leges evenementen
  Terugbetalen van leges voor evenementen die niet door kunnen gaan als gevolg van de overheidsmaatregelen
  Financiële gevolgen: nihil
 • WMO en Jeugd
  Voor deze deelgebieden worden de landelijke richtlijnen gevolgd en zo nodig wordt dit regionaal verder uitgerold. Dit loopt goed en naar tevredenheid van gemeenten en aanbieders. Tot op heden zijn er geen signalen ontvangen dat aanbieders in financieel zwaar weer verkeren. Daarnaast is er een regionale werkgroep financiën Corona opgestart voor Wmo/Jeugd. Deze werkgroep buigt zich over de financiële gevolgen van Corona voor gemeenten op het gebied van Wmo/Jeugd.
 • Belastingmaatregelen BWB
  De BWB heeft ambtshalve tot 30 juni 2020 uitstel van betaling verstrekt aan ondernemers. Verder heeft zij maatregelen op het gebied van toeristenbelasting getroffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de BWB, www.bwbrant.nl.
 • Uitstel van betaling aan ondernemers (niet zijnde gemeentelijke belastingen)
  Met dit soort verzoeken wordt op dit moment al soepel om gegaan.
  Financiële gevolgen: niet van toepassing
 • Uitvoering eigen werkzaamheden versnellen waar mogelijk / lopende projecten gemeentebreed
  Dit voorstel heeft positieve effecten voor leveranciers, werkgelegenheid, e.d.
  Financiële gevolgen:  mogelijk gevolgen voor benodigde ambtelijke capaciteit

Maatregelen – niet mogelijk

Diverse maatregelen zijn niet mogelijk om uit te voeren. Ze zijn in strijd met de gestelde criteria en/of randvoorwaarden van de rijksregelingen of met geldende wet- en regelgeving.

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
  Onderzoeken of er veel aanvragen vanuit Halderberge bij (landelijke) regelingen worden afgewezen en of mensen wel een TOZO-aanvraag doen, omdat ze bv vanwege het urencriterium toch niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Mogelijk moeten deze ondernemers ook in aanmerkingen komen voor het noodfonds.
  Reden: Doorkruisend
 • Financiële bijdrage sportverenigingen
  Ondernemers kunnen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen als zij hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen het Coronavirus. Er is ook besloten dat ook sportverenigingen en -stichtingen via het Noodloket een eenmalige tegemoetkoming van 4.000,- euro kunnen ontvangen, mits de organisaties aan de voorwaarden voldoen.Een aantal verenigingen komt niet in aanmerking voor de regeling, want zij voldoen niet aan de voorwaarden. Het omzetverlies, lees contributie-inkomsten, dient 4.000 te zijn en de voorwaarde ‘vaste kosten (huur)’ dient ook 4.000 te zijn. Er moet aan beide voorwaarden voldaan zijn.
  Reden: Doorkruisend
 • Gemeentelijke heffingen
  • OZB
   Geen maatregel mogelijk. Indien maatregelen worden overwogen op het gebied van OZB (bijv. voor verenigingen), kan besloten worden om deze te vergoeden in de vorm van een extra subsidie. Niet heffen van OZB is niet rechtmatig, dus dat moet niet worden overwogen.
   Reden: niet rechtmatig
  • Afval en rioolheffing
   Zie OZB, maar in principe hier niet aan tornen gezien de kostendekkendheid en levering van een dienst
   Reden: niet rechtmatig
  • (Water)toeristenbelasting
   Toeristenbelasting wordt betaald door toeristen en dus niet door ondernemers. De ondernemer is slechts een doorgeefluik en draagt alleen de werkelijk ontvangen toeristenbelasting af.
 • Financiële afspraken/regelingen voor verenigingen
  Denkbaar zijn financiële afspraken of regelingen voor verengingen voor de aanschaf van materialen voor extra hygiëne (b.v. desinfectant); extra schoonmaakkosten; de productie van affiches, routing, bewegwijzering en of de eventuele inzet van verkeersregelaars en andere logistieke maatregelen.
  Reden: Als verenigingen in de problemen komen als gevolg van de coronacrisis, dan kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor een renteloze lening. Hier wordt dus geen algemene regel(s) voor opgesteld.

Maatregelen – Noodfonds

Op basis van een eerste inventarisatie binnen de organisatie is een lijst met maatregelen opgesteld. Vervolgens is door het college bepaald welke van de voorgestelde maatregelen ten behoeve van het noodfonds verder uitgewerkt dienen te worden.

Deze maatregelen zijn per programma weergegeven.

 • Programma 3 – Openbare ruimte
  • Horeca meer ruimte voor terrassen bieden
   Gedurende de periode waarin de RIVM-maatregelen van kracht zijn, wordt meer ruimte geboden voor terrassen door eventueel ontheffing te verlenen als hiervoor een vergunning benodigd is en hiervoor openbare ruimte op te offeren. Daarnaast is het een optie om hier geen leges voor in rekening te brengen.
 • Programma 4 – Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
  • Adviseur aanpassingen inrichting 1 ½ m samenleving.
   Binnen de bestaande capaciteit wordt een medewerker vrijgemaakt om de komende periode op een positief-kritisch met horeca, ondernemers, sport- en cultuurverenigingen mee te denken om de 1 ½ meter samenleving zo snel en veilig mogelijk in te richten.
  • Communiceren ondersteuningsmaatregelen voor inwoners & ondernemers
   Inzetten extra pagina Halderbergse Bode voor communicatie in de periode tot en met december 2020 over o.a. de BBZ-regelingen, hulp bij financiële zorgen, regelingen vanuit het rijk, e.d.
  • Ondersteuning voucherregeling consumenten en voucherregeling financiële rapportage ondernemers
   Als na evaluatie van de 1e tranche blijkt dat de regeling succesvol is, is een 2e tranche mogelijk. Voor de tweede regeling is door de portefeuillehouder geopperd dat een mogelijke tweede tranche ten laste van de gemeente komt. De kosten hiervan zullen dan wel goed in beeld gebracht moeten worden.
  • Extra aandacht voor bedrijven en onderwijs bij (her)opstarten stages en leer-werksituatie en inzet van lokale of regionale ondernemers bij her- of omscholingstrajecten (en/of testtrajecten)
 • Programma 5 – Zorg, jeugd en participatie
  • Ondersteuning en hulp geïsoleerde inwoners
   Een doelgroep waaraan extra aandacht is besteed en zal worden zijn wellicht geïsoleerde inwoners, waarbij eenzaamheid nu extra toeslaat.
  • Armoedebestrijding
   • Stichting Leergeld heeft aangegeven de vraag naar computers voor thuisonderwijs bijna niet te kunnen bijbenen. Mogelijk een extra bijdrage voor de aanschaf van laptops.
   • Voor de Voedselbank zou het misschien nodig zijn om een extra bijdrage te moeten geven als er niet voldoende voedsel aangeleverd wordt om alle benodigde voedselpakketten te kunnen samenstellen.
   • Stichting Paulus: wellicht krijgen ze meer vraag om financiële ondersteuning. Tot op heden zijn hier geen signalen van ontvangen.
 • Programma 6 – Onderwijs, sport en cultuur
  • Behoud subsidies
   Organisaties zullen worden geholpen door het behoud van hun subsidie zonder naar de prestatie te kijken.
  • Compensatie huurlasten
   Een aantal verenigingen en organisaties huren gemeentelijke voorzieningen. Over de periode dat zij vanwege de RIVM-maatregelen moesten sluiten, wordt de huur gecompenseerd . Daarnaast huur diverse verenigingen hun accommodatie bij externe partijen. Ook deze verenigingen komen om in aanmerking voor huurcompensatie over de periode dat de RIVM-maatregelen van kracht zijn.
  • Adviseur aanpassingen inrichting 1 ½ m samenleving
   Zie toelichting maatregel programma 4
 • Overige maatregelen
  • Behoud (exploitatie)subsidies accommodaties
   Een aantal organisaties, zoals musea en dorpshuizen ontvangen een subsidiecomponent voor de huisvestingskosten of de exploitatie. Deze maakt integraal onderdeel uit van de totale subsidiebedrag die zij ontvangen. Huren en vaste lasten blijven doorlopen. Over de periode dat zij vanwege de RIVM-maatregelen moesten sluiten, wordt de huur gecompenseerd . Daarbij worden deze organisaties geholpen door het behoud van hun subsidie zonder naar de prestatie te kijken.
  • Inkoopbeleid – gunnen van opdrachten aan lokale ondernemers
   Binnen de kaders van het inkoopbeleid of door het inkoopbeleid aan te passen, kunnen opdrachten mogelijk meer worden gegund aan lokale ondernemers. Daarbij moet dit passen binnen de grenzen van rechtmatigheid en proportionaliteit. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.
  • Ondersteuning bij indienen van aanvragen Rijksregelingen voor welzijnsorganisaties
   Indien gewenst kan ondersteuning worden geboden bij het indienen van aanvragen voor één van de rijksregelingen.