Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden wij u de Zomernota 2020 aan.

Deze Zomernota is een samenvoeging van de Voorjaarsnota 2020 en de Kadernota 2021.

De Voorjaarsnota 2020 is een voortgangsrapportage over de lopende begroting 2020. De Kadernota 2021 is een vooruitblik naar de meerjarenraming 2021 – 2024, waarbij ook de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2021 worden voorgesteld.

In het hoofdstuk Samenvatting financieel beeld 2020-2024 is een overzicht opgenomen van de saldi van de Zomernota 2020. Vervolgens worden in het hoofdstuk Financiële mutaties per programma alle mutaties in beeld gebracht en toegelicht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in mutaties bestaand beleid en mutaties nieuw beleid en ontwikkelingen. Ook is een overzicht opgenomen van de post onvoorziene uitgaven 2020.

In het hoofdstuk Gevolgen coronacrisis wordt ingegaan op de maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente, inclusief een uitwerking van het noodfonds.

In het hoofdstuk Kadernota 2021-2024 wordt ten eerste ingegaan op de voorgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de Programmabegroting 2021. Vervolgens wordt nader ingegaan op de uitgangspunten voor de lokale heffingen en het weerstandsvermogen. Ten slotte is een samenvatting opgenomen van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.